તે એક વ્યક્તિની સામે ઘૂંટણિયે પડી અને લોભથી તેને એક અવાજ બીપી સેક્સી પિક્ચર આપ્યો