તેણે એક વ્યક્તિને એક બસ્ટી છોકરી સાથે પરિચય કરાવ્યો બીપી સેક્સી પિક્ચર અને તેની પાસેથી વિશ્વાસઘાત મેળવ્યો